Laboranci u Ducha Gór

Laboranci u Ducha G r Zio a i ich lecznicze wykorzystanie to temat coraz g o niej dyskutowany A zielarskie czyli laboranckie tradycje Karkonoszy i G r Izerskich mimo e niegdy tak rozs awiaj ce nasze g ry wci pozostaj ni
 • Title: Laboranci u Ducha Gór
 • Author: Przemysław Wiater
 • ISBN: 9788365895134
 • Page: 383
 • Format: Mass Market Paperback
 • Zio a i ich lecznicze wykorzystanie to temat coraz g o niej dyskutowany A zielarskie, czyli laboranckie tradycje Karkonoszy i G r Izerskich, mimo e niegdy tak rozs awiaj ce nasze g ry, wci pozostaj nieco w ukryciu.Naprzeciw zainteresowaniu nimi wychodzi publikacja Laboranci u Ducha G r Stanowi ona poniek d kontynuacj odkrywania tradycji kulturowych regionu, kt rymiZio a i ich lecznicze wykorzystanie to temat coraz g o niej dyskutowany A zielarskie, czyli laboranckie tradycje Karkonoszy i G r Izerskich, mimo e niegdy tak rozs awiaj ce nasze g ry, wci pozostaj nieco w ukryciu.Naprzeciw zainteresowaniu nimi wychodzi publikacja Laboranci u Ducha G r Stanowi ona poniek d kontynuacj odkrywania tradycji kulturowych regionu, kt rymi Autor zaj si w wydanej kilka lat temu ksi ce Walonowie u Ducha G r.Przemys aw Wiater ods ania przed Czytelnikiem tajemnice pochodzenia, w a ciwo ci oraz u ytkowania zi wyst puj cych w naszych g rach Prezentuje je przy tym w szerokim kontek cie kulturowym i historycznym, skupiaj c si tak e na ludowych przekonaniach dawnych mieszka c w G r Olbrzymich, czy podaj c dawne przepisy na zio owe medykamenty.Informacje zawarte w ksi ce czasem wzbudzaj zdziwienie, czasem podziw, czasem u miech, gdy dowiadujemy si o wierzeniach na temat magiczno ci niekt rych lekarstw czy ich poszczeg lnych sk adnik w Pami tajmy jednak, e wszystko dzieje si w Krainie Ducha G r, w kt rej cuda s przecie mo liwe Ksi ka ma charakter popularnonaukowy, napisana jest jednak z pasj , j zykiem lekkim i zrozumia ym tak e dla Czytelnika nieczuj cego si specjalist w temacie Zawiera r wnie kolorowe ilustracje, ukazuj ce poszczeg lne ro liny lecznicze, miejsca ich wyst powania czy przedmioty u ywane do wyrobu zio owych lekarstw Po jej lekturze, spacer po karkonoskiej ce ju nigdy nie b dzie taki sam.
  Laboranci u Ducha Gór By Przemysław Wiater,
  • BEST MOBI "Æ Laboranci u Ducha Gór" || DOWNLOAD (Zip) î
   Przemysław Wiater

  About " Przemysław Wiater "

 • Przemysław Wiater

  dr Przemys aw Wiater, historyk sztuki, kustosz dyplomowany, pracownik Domu Carla i Gerharta Hauptmann w w Szklarskiej Por bie, oddzia u Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej G rze, wyk adowca Wy szej Szko y Mened erskiej w Legnicy Autor kilkudziesi ciu publikacji z zakresu historii Dolnego l ska, a szczeg lnie dziej w Karkonoszy i G r Izerskich Cz onek Kapitu y Sudeckiego Bractwa Walo skiego Cz owiek honorowy Gildii Przewodnik w Sudeckich im W.E Peuckerta Rycerz nieformalnego Towarzystwa Zamku Wieczornego Ch tnie w druje po r nych g rach, bibliotekach i archiwach.

 • 271 Comments

 • Zio a towarzyszy y cz owiekowi od zarania dziej w Nie ma narodu, kt ry nie mia by w asnych tradycji zielarskich, w asnej, ludowej medycyny A jednak, w Karkonoszach doby renesansu zielarstwo sta o si intratnym zawodem i wspi o na wy yny wczesnej nauki Chocia zielarska profesja znana by a od dawna, okre lenie laborant zosta o u yte po raz pierwszy na inskrypcjach barokowych nagrobk w znajduj cych si na p nocno zachodniej cianie ko cio a parafialnego pod wezwaniem w Jadwigi w Mi kowie, a pochodz cy [...]


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *